Có 1 kết quả:

qīng ér yì jǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) easy
(2) with no difficulty