Có 1 kết quả:

zài rén guǐ dào kōng jiān zhàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

manned orbiting space station