Có 1 kết quả:

zài tǐ

1/1

zài tǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) carrier (chemistry)
(2) vector (epidemiology)
(3) vehicle or medium