Có 1 kết quả:

zài kè

1/1

zài kè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to take passengers on board