Có 1 kết quả:

zài hè

1/1

zài hè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) load
(2) lading (weight)