Có 1 kết quả:

zài hè ㄗㄞˋ ㄏㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) load
(2) lading (weight)