Có 1 kết quả:

zài chē

1/1

zài chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) onboard (equipment)
(2) to ferry cars
(3) missile trucks