Có 1 kết quả:

zài zhòng

1/1

zài zhòng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) load
(2) carrying capacity