Có 1 kết quả:

zài zhòng néng lì

1/1

Từ điển Trung-Anh

weight-carrying capacity