Có 1 kết quả:

zài zhòng liàng ㄗㄞˋ ㄓㄨㄥˋ ㄌㄧㄤˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) dead weight
(2) weight capacity of a vehicle