Có 1 kết quả:

jiào fū ㄐㄧㄠˋ ㄈㄨ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) a porter for a palanquin
(2) a carman