Có 1 kết quả:

jiào zi

1/1

jiào zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a sedan chair
(2) a palanquin
(3) a litter