Có 1 kết quả:

jiào hǎo

1/1

jiào hǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) preferably
(2) rather or relatively good