Có 1 kết quả:

jiào gāo jí

1/1

jiào gāo jí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) better quality
(2) comparatively higher level