Có 1 kết quả:

huī huáng

1/1

huī huáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) splendid
(2) glorious