Có 1 kết quả:

chuò bǐ

1/1

chuò bǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to stop writing or painting
(2) to leave off writing midway