Có 1 kết quả:

chuò shí tǔ bǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to stop eating and spit out