Có 1 kết quả:

fú shè duì chèn

1/1

Từ điển Trung-Anh

radial symmetry