Có 1 kết quả:

fú shè sàn shè

1/1

Từ điển Trung-Anh

radiation scattering