Có 1 kết quả:

fú shè zhí jiē xiào yìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

direct effect of radiation