Có 1 kết quả:

wēn liáng ㄨㄣ ㄌㄧㄤˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) (sleeping) carriage
(2) hearse