Có 1 kết quả:

wēn liáng

1/1

wēn liáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (sleeping) carriage
(2) hearse