Có 1 kết quả:

shū bù qǐ

1/1

shū bù qǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to take defeat with bad grace
(2) to be a sore loser
(3) cannot afford to lose