Có 1 kết quả:

shū shā liàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) quantity of sand (transported by a river)
(2) sediment content