Có 1 kết quả:

xīn wèi ㄒㄧㄣ ㄨㄟˋ

1/1

xīn wèi ㄒㄧㄣ ㄨㄟˋ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

eight year H8 of the 60 year cycle, e.g. 1991 or 2051

Một số bài thơ có sử dụng