Có 2 kết quả:

Là mèilà mèi

1/2

Là mèi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Spice Girls (1990s UK pop group)

là mèi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hot chick
(2) sexy girl
(3) abbr. LM