Có 1 kết quả:

bàn gōng lóu

1/1

bàn gōng lóu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) office building
(2) CL:座[zuo4],棟|栋[dong4]