Có 1 kết quả:

bàn tuǒ

1/1

bàn tuǒ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to arrange
(2) to settle
(3) to complete
(4) to carry through