Có 1 kết quả:

biàn bié

1/1

biàn bié

phồn thể

Từ điển phổ thông

phân biệt

Từ điển Trung-Anh

(1) to differentiate
(2) to distinguish
(3) to discriminate

Một số bài thơ có sử dụng