Có 1 kết quả:

biàn bié lì

1/1

biàn bié lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) discrimination
(2) power of discrimination