Có 1 kết quả:

biàn hù rén

1/1

biàn hù rén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) defender
(2) defending counsel