Có 1 kết quả:

cí qù

1/1

cí qù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to resign
(2) to quit

Một số bài thơ có sử dụng