Có 1 kết quả:

biàn bié

1/1

biàn bié

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to differentiate
(2) to distinguish
(3) to discriminate
(4) also written 辨別|辨别

Một số bài thơ có sử dụng