Có 1 kết quả:

biàn zhēng

1/1

biàn zhēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to argue
(2) to dispute