Có 1 kết quả:

biàn nàn

1/1

biàn nàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to debate
(2) to retort
(3) to refute