Có 1 kết quả:

chén lóng

1/1

chén lóng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Year 5, year of the Dragon (e.g. 2000)