Có 1 kết quả:

rǔ mà

1/1

rǔ mà

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to insult
(2) to revile
(3) abuse
(4) vituperation