Có 1 kết quả:

nóng huì

1/1

nóng huì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) farmer's cooperative
(2) abbr. for 農民協會|农民协会