Có 1 kết quả:

nóng gēng

1/1

nóng gēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) farming
(2) agriculture

Một số bài thơ có sử dụng