Có 1 kết quả:

Liáo níng gǔ dào niǎo ㄌㄧㄠˊ ㄋㄧㄥˊ ㄍㄨˇ ㄉㄠˋ ㄋㄧㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Archaeoraptor liaoningensis (bird-like dinosaur found in Liaoning province)