Có 1 kết quả:

liáo xī

1/1

liáo xī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

west of Liaoning