Có 1 kết quả:

dá bù dào

1/1

dá bù dào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cannot achieve
(2) cannot reach