Có 1 kết quả:

Dá ěr hǎn Mào míng ān lián hé qí

1/1

Từ điển Trung-Anh

Darhan Muming'an united banner in Baotou 包頭|包头[Bao1 tou2], Inner Mongolia