Có 1 kết quả:

Dá ěr mǎ tí yà ㄉㄚˊ ㄦˇ ㄇㄚˇ ㄊㄧˊ ㄧㄚˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Dalmatia, Croatian region on the eastern coast of Adriatic Sea