Có 1 kết quả:

dá chéng

1/1

dá chéng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to reach (an agreement)
(2) to accomplish