Có 1 kết quả:

qiān jiù

1/1

qiān jiù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to yield
(2) to adapt to
(3) to accommodate to (sth)