Có 1 kết quả:

yū rú

1/1

yū rú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) unrealistic
(2) pedantic and impractical

Một số bài thơ có sử dụng