Có 1 kết quả:

yū huí bēn xí

1/1

Từ điển Trung-Anh

to attack from an unexpected direction