Có 1 kết quả:

yū huí qū zhé

1/1

yū huí qū zhé

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) meandering and circuitous (idiom); complicated developments that never get anywhere
(2) going around in circles