Có 1 kết quả:

yū jū

1/1

yū jū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) conventional
(2) conservative