Có 1 kết quả:

yū zhuō

1/1

yū zhuō

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) stupid
(2) impractical