Có 1 kết quả:

yū qū

1/1

yū qū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) circuitous
(2) tortuous
(3) roundabout